Лента ЛСЭ-ПМ, ЛСЭ-ПМ-А; ТУ 3492-053-05758799-2002; 180°С